فنس کله شاخ گوزنی دیوار حفاظ گاوی

فنس کله شاخ گوزنی دیوار

فنس کله گوزنی روی دیوار در نوع انواع مختلف حفاظ شاخ گوزنی بوته ای نیزه ای است با توجه به این که حفاظ ها در مدل و سبک های مختلف تولید شده و همگی حفاظ های روی دیوار از یک چیده مان استفاده میکنند در نهایت با توجه به این اصل که حفاظ ها در ارتفاع حدود 2 متر نصب میشود. این طراحی حفاظ به صورتی انجام شود که هم امنیت و هم جلوه خاصی داشته باشد . گروه تولید حفاظ آهن سازه همواره در جهت تامین امنیت و طراحی حفاظ کوشیده بهترین حفاظ ها را تولید وروانه بازار کند.

فنس کله شاخ گوزنی دیوار فنس کله شاخ گوزنی دیوار فنس کله شاخ گوزنی دیوار
603 7800 0912